ایجاد اکانت اینستاگرام

ایجاد اکانت معمولی در اینستاگرام کار بسیار ساده ایست پس از وارد کردن ایمیل یا شماره تلفن و فرستادن کد امنیتی ارسال شده از طرف سرور اکانت شما ساخته شده و قابل استفاده است. در این مطلب قصد داریم شما را با طریقه ساخت اکانت تجاری در اینستاگرام آشنا کنیم

[tm_spacer size=”lg:25″][tm_image align=”center” image=”5054″]
[tm_spacer size=”lg:25″]

استفاده از نمایه کسب و کار

کدام نوع از پروفایل ها بهترند؟ در این مورد از نظر میزان امنیت اکانت هیچ بهتر و بدتری وجود ندارد. پرو فایل های تجاری نسبت به پروفایل های معمولی برخی قابلیت های بیشتر برای خود شما دارد از جمله آمارهای جالبی که در اختیار شما قرار میدهد و برخی قابلیت های بیشتر برای مخاطبین شما از جمله اطلاعات تماس و غیره که در اختیار آنها قرار میدهد. این آمارهای بیان شده به شما کمک خواهند کرد سلیقه مخاطبین خود و میزان دیده شدن و مورد استقبال قرار گرفتن پست های خود را به صورت دقیق تری مشاهده کنید. انتخاب در اینجا با خود شماست که از کدام نوع پروفایل با توجه به نوع فعالیتتان استفاده کنید.

[tm_blockquote text=”یکی از امکانات پرکاربرد در نمایه کسب و کار ارتباط راحت تر مخاطبین صفحه با ادمین است”]
[tm_spacer size=”lg:10″]
[tm_spacer size=”lg:25″]

ایجاد اکانت اینستاگرام با نمایه کسب و کار

برای این کار ابتدا باید یک اکانت معمولی بسازید و بعد در قسمت تنظیمات به صورتی که بیان میشود پروفایل خود را به نوع کسب و کاری تغییر دهید. توجه داشته باشید که داشتن یک اکانت فیسبوک و اتصال اکانت اینستاگرام به فیسبوک هم نیاز است.

[tm_spacer size=”lg:25″][tm_image align=”center” image=”5055″ rounded=”25″][tm_spacer size=”lg:25″][tm_blockquote text=”ایجاد اکانت فیسبوک برای استفاده از نمایه کسب و کار ضروری است.”]
[tm_spacer size=”lg:25″][tm_list columns=”xs:1;lg:1″ items=”%5B%7B%22item_title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF.%20%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84.%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF.%22%2C%22icon%22%3A%22ion-android-checkbox-outline%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Private%20account%20%20%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF.%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87Private%20account%20%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%2C%22icon%22%3A%22ion-android-checkbox-outline%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AA%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20Setting%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20Switch%20to%20business%20profile%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20Sign%20up%20for%20a%20business%20profile%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22icon%22%3A%22ion-android-checkbox-outline%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20Continue%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20Connect%20to%20facebook%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22icon%22%3A%22ion-android-checkbox-outline%22%7D%5D”]
[tm_spacer size=”lg:10″]
دیدگاه کاربران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *